Identifiera och kommunicera

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som började gälla i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar för.

Alla arbetsgivare ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och arbetstagare förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till arbetsrelaterad stress och få till en fungerande balans mellan krav och resurser.

Men varför blir vi då ändå sjuka?

Arbetsmiljölagen tar störst hänsyn till relationen arbetsgivare/arbetstagare men forskningen visar att det "bara" är i 20 procent i fallen det beror på arbetsplatsen. Dom flesta får inte det så kallade livspusslet att gå ihop.  Det finns många orsaker till psykisk ohälsa. Vi påverkas olika mycket av påfrestningar, och det är till viss del ärftligt. Att inte kunna styra sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk och att inte finna balans mellan privatliv och arbetsliv kan påverka den psykiska hälsan negativt. Det kan också finnas en koppling till kroppslig sjukdom, kriser, ekonomisk stress, hot, mobbning, segregation, diskriminering, funktionsnedsättning eller alkohol- och annat drogmissbruk.

Identifiera och kommunicera.

Kursen som är en är en dag ger dig möjlighet till kompetens och förståelse kring medvetenhet om bakgrund till psykisk påfrestning. Vi får också lära oss hur vi i ett tidigt stadium kan identifiera misstänkt psykisk påfrestning och fånga upp det i tid, så individen inte blir sjuk. Vi fokuserar på individen som individ och inte som en produktionsenhet.

Vi lägger mest tid på det som är svårast: att som chef och/eller medarbetare guida ett samtal med en individ som är i riskzonen.

Våra kurstillfällen hittar du till vänster i menyn.